KVKK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Butik Mabel tarafından oluşturan veri sorumlusu Butik Mabel tarafından hazırlanmıştır.

Aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileriniz, Butik Mabel evraklarının doldurulması sırasında otomatik olmayan yöntemlerle;

  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
  • Reklam, Promosyon ve Kampanyalar Hakkında Bilgi Verilmesi,
  • Pazarlama işlemlerinin Yürütülmesi,

 

Amaçlarıyla; Kanunun 5. Maddesin 2’nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleme faaliyetinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi için tapu müdürlükleri, belediyeler ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve sadece gerekli hallerde iş ortaklarımıza aktarılacaktır. İşlenecek verileriniz şunlardır.

 

 

Kişisel Veri

 

KimlikAdı Soyadı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, TC./Yabancı Kimlik No

İletişimEv Telefonu, Cep Telefon, E-Mail, İş Telefonu, Adres

FinansVergi Dairesi/ No, Ödeme Bilgileri, Malvarlığı Bilgileri, Banka Kredi Miktarı

Hukuki İşlemİmza, Sözleşme No, Senet

Müşteri İşlemMüşteri No, Satış Tarihi

 

 

 

Tüm bu verileriniz tarafınızca uygun görmeniz ve SMS ile vereceğiniz onayınız ile birlikte ait tamamen veya kısmen otomatik bir yöntem olan Butik Mabel ait Microsoft Dynamics CRM siste      (“CRM”) aktarılacaktır ve burada kaydedilecektir. CRM’in bağlı bulunduğu sunucular Türkiye’de, Butik Mabel genel merkez binasında yer almaktadır. Satış temsilcisi tarafından onayınıza müteakip sayılan kişisel verilerinizin CRM’e kaydedilmesi ile birlikte tarafınıza bir SMS bilgilendirmesi iletilecektir. Tarafınıza iletilen SMS bilgilendirmesinin içeriğindeki kodu Butik Mabel satış temsilcisine geri iletmeniz halinde iletişim bilgisi verileriniz, Butik Mabel ait merkezi CRM’e kaydedilmek suretiyle otomatik yöntemlerle “firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi”, “müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi”, “pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi” ve “reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla açık rızanıza dayanarak işlenecektir. Bu iki faktör onayınız sonrasında tarafınıza Butik Mabel yeni faaliyetleri/projeleri hakkında bilgi göndermek, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ticari elektronik ileti olarak SMS gönderilecektir. SMS almak istemiyorsanız gelen kodu Butik Mabel mağaza görevlisine iletmeyiniz. 

Kişisel verileriniz, şirketimiz ile temas edeceğiniz elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, çevrim içi uygulamalar, çerezler, elektronik postalar, sosyal medya kanalları, arama motorları ve fiziki ortamda satış ofislerimiz, bayi kanalı, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, basılı formlar, üyelik formları ve çözüm ortaklarımız, satış ofislerimizi ve internet sitemizi ziyaretiniz sırasında sizlere sunduğumuz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır. Sizlere ait ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, çocuk sayısı, cep telefonu, sabit telefon, e-mail adresi, firma/meslek bilgisi, yazışma adresi bilgileriniz, ülke, oturduğunuz evinizin mülkiyet durumu, gayrimenkul için ayırdığınız bütçe aralığı, form doldurma ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, görüntülü aramaya ilişkin video kayıtları, telefon görüşmelerine ilişkin telefon kayıtları, imzanız ve tarafımız ile paylaştığınız diğer her türlü kişisel veriler, “Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi”, “hizmetlerimizi sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yerine getirmek”, “ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası destek hizmetlerini sunmak” , “müşteri ilişkileri süreçlerimizi yönetmek” , “ “talep ve şikâyetlerinizi karşılayabilmek” , “şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapmak ve buna bağlı iş süreçlerini yürütmek” “ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek” , “pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek” , “kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek” , “reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti göndermek ve bu iletilerin gönderimini sağlamak üzere hizmet aldığımız şirketler ile paylaşmak” , “sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru hizmeti vermek” , “hizmetlerimiz esnasında çekilen fotoğraflarınızı kullanmak” , “pazarlama analizleri yapabilmek” , “ürünlerimizi talepleriniz doğrultusunda kişiselleştirebilmek profilleme yapmak” amaçları ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Bu konu hakkında Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki; “Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme”, “Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”, “Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”, “Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”, “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”, “Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”, “Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme”, “İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”, “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme” taleplerinizi, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Butik Mabel’e iletebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR